رفتن به محتوای اصلی
x

درسال 1363 این مجموعه با نام مرکز تحقیقات علوم هوایی و دریایی برای طراحی و ساخت شناورهای زیرسطحی درمحل دانشگاه صنعتی اصفهان ایجاد گردید. درمهرماه سال 1371 با تصویب وزارت علوم ، تحقیقات و  فناوری  نام این مرکز به پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیردریا تغییریافت.

این پژوهشکده  دارای بیش از 5000 مترمربع زیربنا و شامل فضاهای پژوهشی، کارگاهی و آزمایشگاهی مجزا می باشد. این مرکز دارای گروه های پژوهشی برق و ناوبری ، سازه و مواد، هیدرودینامیک و امکانات پشتیبانی قابل توجهی بوده و با استفاده از کادر تخصصی مجرب خود در امر پژوهش های منجربه تولید فناوری های پیشرفته و ساخت تجهیزات دریایی و زیردریایی فعالیت می نماید.

این پژوهشکده با ا ستفاده از کادر تخصصی مجرب خود در راستای تحقق به اهداف ذیل قدم بر میدارد :

  • پژوهش های کاربردی منتهی به تولید فناوری های پیشرفته و ساخت تجهیزات دریایی مرتبط با نیازهای ملی و منطقه ای
  • مجموعه ای همگن از پژوهش های دانش بنیان علوم مهندسی دریایی با برآیند تولید علوم کاربردی و دانش فنی مهندسی در قلمرو ملی و بین المللی
  • آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص، تدوین و انتشار یافته های عملی پزوهشی درزمینه های دریایی درسطح ملی و بین المللی

به منظور دستیابی به اهداف عالیه گفته شده، گروه های پژوهشی برحسب نوع نیاز دربخش های مختلف پژوهشکده مشغول به فعالیت هستند:

  • گروه پژوهشی هیدرودینامیک
  • گروه پژوهشی سازه و مواد
  • گروه پژوهشی برق و ناوبری

تحت نظارت وف ایرانی