رفتن به محتوای اصلی
x

افراد

عباس آقاجانی کوپائی
استادیار، مدیرگروه پژوهشی سازه و مواد

هیات رئیسه, هیات علمی
 • 031-33912260
فرزاد بحرینیان
استادیار، مدیرگروه پژوهشی برق و ناوبری

هیات رئیسه, هیات علمی
 • 031-33912273
محمدعلی بدری
دانشیار، معاون پژوهشکده

هیات رئیسه, هیات علمی
 • 031-33912271
محمد نوید مقیم
دانشیار، رئیس پژوهشکده

هیات رئیسه, هیات علمی
 • 031-33912261
شهریار منصورزاده
استادیار، مدیرگروه پژوهشی هیدرودینامیک

هیات رئیسه, هیات علمی
 • 031-33912269
عباس آقاجانی کوپائی
استادیار، مدیرگروه پژوهشی سازه و مواد

هیات رئیسه, هیات علمی
 • 031-33912260
فرزاد بحرینیان
استادیار، مدیرگروه پژوهشی برق و ناوبری

هیات رئیسه, هیات علمی
 • 031-33912273
محمدعلی بدری
دانشیار، معاون پژوهشکده

هیات رئیسه, هیات علمی
 • 031-33912271
سعید شعبانی
مربی

هیات علمی
 • 031-33912257
امیر صمدی
مربی

هیات علمی
 • 031-33912517
مهدی لوئی پور
استادیار

هیات علمی
 • 031-33912274
محمد نوید مقیم
دانشیار، رئیس پژوهشکده

هیات رئیسه, هیات علمی
 • 031-33912261
شهریار منصورزاده
استادیار، مدیرگروه پژوهشی هیدرودینامیک

هیات رئیسه, هیات علمی
 • 031-33912269
سید مصطفی نوربخش
استادیار

هیات علمی
 • 031-33912275
ندا اسدی خواه
مسئول دفتر

کارمند
 • 031-33912519
مصطفی اسماعیلیان
کارشناس مهندسی الکترونیک

کارمند
 • 031-33912272
احسان پیرهادی
کارشناس مهندسی مکانیک

کارمند
 • 031-33912516
مصطفی رضائی حق
کارشناس مهندسی مکانیک

کارمند
 • 031-33912270
پروین زکی پور
کارشناس امور پژوهشی

کارمند
 • 031-33912266
محمد سکاک
کارشناس مهندسی الکترونیک

کارمند
 • 031-33912539
الیاس عباسی دشتکی
مدیراجرایی و پشتیبانی پژوهشکده

کارمند
 • 031-33912267
سعید عربیان
جمعدار

کارمند
 • 031-33912268
حسنعلی قدیری
مسئول کارگاه ساخت - کارشناس مهندسی مکانیک

کارمند
 • 031-33912263
مريم محمدرحيم نيا
مسئول دفتر، مديرامورعمومي

کارمند
 • 031-33912515
رسول مزروعی سبدانی
تکنسین ماشین ابزار

کارمند
 • 031-33912263
روح الله یزدانی
کارشناس ارشد مسئول خرید

کارمند
 • 031-33912268
حسن جوادی
هیئت علمی بازنشسته

بازنشسته, هیات علمی
 • 3133912258
مجتبی مدح خوان
هیئت علمی بازنشسته

بازنشسته, هیات علمی
سیدمسعود بهشتی مآل
کارشناس مهندسی الکترونیک

بازنشسته, کارمند
محمدرضا ماه نجف آبادی
امین اموال

بازنشسته, کارمند

تحت نظارت وف ایرانی