رفتن به محتوای اصلی
x

افراد

عباس آقاجانی کوپائی
استادیار، مدیرگروه پژوهشی سازه و مواد

هیات رئیسه, هیات علمی
 • 031-33912260
فرزاد بحرینیان
استادیار، مدیرگروه پژوهشی برق و ناوبری

هیات رئیسه, هیات علمی
 • 031-33912273
محمدعلی بدری
دانشیار، معاون پژوهشکده

هیات رئیسه, هیات علمی
 • 031-33912271
محمد نوید مقیم
دانشیار، رئیس پژوهشکده

هیات رئیسه, هیات علمی
 • 031-33912261
شهریار منصورزاده
استادیار، مدیرگروه پژوهشی هیدرودینامیک

هیات رئیسه, هیات علمی
 • 031-33912269
عباس آقاجانی کوپائی
استادیار، مدیرگروه پژوهشی سازه و مواد

هیات رئیسه, هیات علمی
 • 031-33912260
فرزاد بحرینیان
استادیار، مدیرگروه پژوهشی برق و ناوبری

هیات رئیسه, هیات علمی
 • 031-33912273
محمدعلی بدری
دانشیار، معاون پژوهشکده

هیات رئیسه, هیات علمی
 • 031-33912271
سعید شعبانی
مربی

هیات علمی
 • 031-33912257
امیر صمدی
مربی

هیات علمی
 • 031-33912517
مهدی لوئی پور
استادیار

هیات علمی
 • 031-33912274
محمد نوید مقیم
دانشیار، رئیس پژوهشکده

هیات رئیسه, هیات علمی
 • 031-33912261
شهریار منصورزاده
استادیار، مدیرگروه پژوهشی هیدرودینامیک

هیات رئیسه, هیات علمی
 • 031-33912269
سید مصطفی نوربخش
استادیار

هیات علمی
 • 031-33912275
ندا اسدی خواه
کارشناس مسئول - دفترپژوهشکده

کارمند
 • 031-33912519
مصطفی اسماعیلیان
کارشناس مهندسی الکترونیک-گروه برق و ناوبری - ROV

کارمند
 • 031-33912272
احسان پیرهادی
کارشناس مهندسی مکانیک- گروه هیدرودینامیک - ROV

کارمند
 • 031-33912516
مصطفی رضائی حق
کارشناس مهندسی مکانیک-گروه هیدرودینامیک - نقشه کشی

کارمند
 • 031-33912270
پروین زکی پور
کارشناس مسئول فناوری اطلاعات -خدمات پژوهشی

کارمند
 • 03-133912266
محمد سکاک
کارشناس مهندسی الکترونیک-گروه برق و ناوبری

کارمند
 • 031-33912539
الیاس عباسی دشتکی
مدیراجرایی و پشتیبانی - پشتیبانی اجرایی

کارمند
 • 031-33912267
سعید عربیان
جمعدار-پشتیبانی اجرایی

کارمند
 • 031-33912268
حسنعلی قدیری
مسئول کارگاه ساخت - گروه هیدرودینامیک

کارمند
 • 031-33912263
مريم محمدرحيم نيا
مسئول دفتر، مديرامورعمومي

کارمند
 • 031-33912515
رسول مزروعی سبدانی
تکنسین ماشین ابزار- کارگاه ساخت

کارمند
 • 031-33912263
روح الله یزدانی
مسئول خرید - پشتیبانی اجرایی

کارمند
 • 031-33912268
حسن جوادی
هیئت علمی بازنشسته

بازنشسته, هیات علمی
 • 3133912258
مجتبی مدح خوان
هیئت علمی بازنشسته

بازنشسته, هیات علمی
سیدمسعود بهشتی مآل
کارشناس مهندسی الکترونیک

بازنشسته, کارمند
محسن گلچین
امین اموال

بازنشسته, کارمند
محمدرضا ماه نجف آبادی
امین اموال

بازنشسته, کارمند

تحت نظارت وف بومی