رفتن به محتوای اصلی
x

ربات بازرسی زیرآب کاوش 3

Level begin

ربات زیرآبی (ROV) مدل کاوش 3 ، یک نوع ROV سبک عملیاتی می باشد که جهت بازرسی های زیرآب طراحی وساخته شده است. به آب اندازی این ROV توسط جرثقیل شناورامکان پذیر است. درعین حال با توجه به وزن کم آن امکان به اندازی توسط نفرات نیز وجود دارد. این ROV دارای امکانات معمول ROV های سبک عملیاتی درجهان می باشد. این سیستم  با توجه به نوع  قرارگیری تراسترها دارای مانورپذیری خوب و دورربین با کیفیت مناسب جهت فیلمبرداری و بازرسی درزیرآب می باشد. جهت سهولت عملیات درزیرآب ، کنترل اتوماتیک سمت و کنترل اتوماتیک عمق و همینطور Lateral time و Forward Trim جهت این وسیله پیش بینی شده است. کابل سیستم از نوع دریایی و دارای وزن حداقل می باشد و تداخل کابل و ROV  درحین عملیات بسیارکم است. درطراحی و ساخت دیگرسیستم ها نیز با توجه به تجارب قبلی ، به عملیاتی بودن، سهولت اپراتوی و ارائه اطلاعات مناسب به اپراتورها توجه شده است.

درطراحی این سیستم ، به بیشترین استفاده از فناوری های داخلی جهت کاهش وابستگی به خارج ازکشورتوجه گردیده است. با توجه به تجارب و امکانات موجود و همینطور پرسنل متخصص ، امکان پشتیبانی برای تعمیر و نگهداری درحداقل زمان ممکن وجود دارد.

تحت نظارت وف ایرانی