رفتن به محتوای اصلی
x

اندازه گیری مشخصه های دریایی

Level begin

این آزمایشگاه با دراختیارداشتن مجموعه ها و دستگاههای آزمایشی متعدد، قابلیت تست و کالیبراسیون تجهیزات طراحی و ساخته شده داخلی و نمونه های خریداری شده خارجی را فراهم می سازد. این آزمایشگاه براساس نظام نامه مدیریتی آزمایشگاهی ISO17025 اداره می شود. طراحی سیستمی این آزمایشگاه برای دستیابی به اهداف زیرصورت گرفته است :

  • تامین امکانات لازم جهت انجام آزمون های کوتاه مدت و بلند مدت تجهیزات
  • ایجاد تمرکزدرآزمون های مشخصه های دریایی درسطح کشور، کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری مشخصه های دریابی
  • انجام آزمون های کارگاهی قبل از استفاده ازتجهیزات درمحیط دریا، انجام آزمون های سخت افزاری و نرم افزاری تجهیزات بصورت همزمان
  • تسریع در عیب یابی تجهیزات مورد استفاده
  • انجام آزمون های مقایسه ای تجهیزات بایکدیگر، انجام آزمون های لازم درقالب شبکه جمع آوری اطلاعات
  • انجام آزمایش های محیطی و شرایط کارکرد سخت
  • امکان ایجاد آزمون های لازم پس ازساخت و بهره برداری ازتجهیزات وبررسی هرگونه تغییرات احتمالی درسخت افزارها ونرم افزارهای اصلاح شده، امکان تحقیق و توسعه درزمینه محصولات جدید

تحت نظارت وف ایرانی