رفتن به محتوای اصلی
x

خوردگی

Level begin

يكي ازروش­هاي متداول براي ارزيابي سريع نفوذپذيري بتن در برابر يون كلرروشRCPT می  باشد. اين روش بر اساس استانداردASTM C1202   یا AASHTO T277 بوده ودرحال حاضر به عنوان يكي از روش­هاي كنترل كيفي بتن درمدارك فني كشور مطرح مي­باشد. از دلايل مهم كاربرد گسترده روش RCPTزمان كوتاه لازم براي انجام اين آزمايش مي­باشد. در اين آزمايش مقداركل جريان عبوري از يك نمونه اشباع شده بتن تحت ولتاژ 60 ولت در طي مدت 6 ساعت اندازه­ گيري مي­شود. براي اطمينان از اشباع بودن تمامي نمونه ها طبق استاندارد در محفظه خلاءmmHg1قرار داده مي­شوند.

آزمون اندازه گيري مقاومت ويژه بتن

مقاومت ويژه يکي از خواص  فيزيکي مهم بتن مي­باشد. اين ويژگي درارتباط  با ساير خواص بتن نظيرميزان اشباع از آب، مقاومت به نفوذ کلريد و سرعت خوردگي مي­باشد. اندازه­ گيري مقاومت ويژه بتن ابزارمناسبي براي پايش ساير خواص آن مي­باشد. نمونه مورد آزمايش به شکل مکعب ويا استوانه است. با اعمال ولتاژ واندازه گيري جريان عبوري مقاومت  ويژه بتن از طريق روابط مربوطه محاسبه مي­شود.

تحت نظارت وف ایرانی