رفتن به محتوای اصلی
x

الکترونیک

Level begin

آزمایشگاه الکترونیک پژوهشکده علوم وفناوری زیردریا مجهزبه امکاناتی ازقبیل:

  • فانکشن ژنراتور
  • RF ژنراتور
  • ولت متر
  • منابع تغذیه
  • RLC متر
  • میز تست آزمایشگاهی و ...
  • دستگاه مونتاژ قطعات SMD
  • میکروسگوپ الکترونیکی می باشد.

تحت نظارت وف ایرانی