رفتن به محتوای اصلی
x

هیدرودینامیک

Level begin
  • محاسبه ضرائب هیدرودینامیکی شناوهای دریایی
  • آنالیز داده های موج نگاری
  • تلفیق داده های اندازه گیری درمدل های هیدرودینامیکی نظیرمدل های باد و موج
  • روش های تحلیل ابعادی و تست مدل ها درتانک کشش (Towing Tank)
  • تست تجهیزات تحت فشاردرمحفظه فشار
  • کالیبراسیون جریان سنج های دریایی ازطریق ترولی متحرک و تانک کشش
  • ارزیابی عملکرد و کنترل داده ها بصورت نرم افزاری

تحت نظارت وف ایرانی