رفتن به محتوای اصلی
x

سازه

Level begin
 • تحلیل دینامیکی سازه های دریایی ثابت و شناور آب عمیق با استفاده ازنرم افزارهای مراکز معتبر دریایی
 • طراحی مهندسی سازه های دریایی ثابت و شناور براساس قواعد و ضوابط موسسات رده بندی دریایی
 • طراحی و ساخت بویه های مهار کشتی (Mooring Buoys)
 • تحلیل تنش و طراحی سازه ای بدنه زیردریایی بویه، ROV  وAUV   براساس ضوابط استاندارد موسسات رده  بندی دریایی
 • طراحی مهندسی وتحلیل تنش اتاقک های مشاهده و جوشکاری درزیرآب
 • طراحی و اجرای سیستم های پایش وضعیت سلامت سازه ای و عیب یابی سازه های دریایی ثابت و شناور  (Structural Health Monitoring)
 • پیش بینی عمرمفید باقیمانده سازه های دریایی آسیب دیده براساس شناسایی هویت دینامیکی سیستم و انجام آزمون های ارتعاشی
 • پیشنهاد و تدوین استاندارد ملی طراحی و ساخت بویه های دریایی
 • تحلیل و طراحی خط مهار سازه های دریایی درآبهای عمیق
 • شبیه سازی نرم افزاری پدیده الکتروشیمیایی خوردگی به منظور طراحی سیستم های پایش حفاظت خوردگی سازه های دریایی
 • تحقیق و ارائه فناوری های نوین درهوشمند سازی سازه های دریایی

تحت نظارت وف ایرانی