رفتن به محتوای اصلی
x

مواد

Level begin
 • اجرای Cladding رایزرهای نفتی در ناحیه پاشش آب
 • ساخت مجموعه پمپ آب شور سکوی نفتی
 • طراحی و ساخت Impeller های کامپوزیتی
 • عیب یابی و نحوه جلوگیری از خوردگی درپمپ های مکش آب دریا
 • بازنگری و بهینه سازی سیستم حفاظت درمقابل خوردگی شبکه های توزیع
 • تهیه دستورالعمل های مرتبط با سیستم های حفاظت درمقابل خوردگی شبکه های توزیع
 • بررسی علل تداخل جریان در سیستم های حفاظت کاتدی
 • بررسی علل بروز خوردگی توام با تنش درخطوط لوله انتقال گاز
 • حفاظت کاتدی سازه های بتنی درمحیط آب
 • تهیه دستورالعمل جوشکاری آلومینیم ها دریایی
 • ماینتورینگ سیستم های حفاظت کاتدی دردریا
 • بررسی عیوب خوردگی و شکست در پمپ های تزریق آب دریا به چاههای نفت
 • بررسی حفاظت خوردگی کف مخازن بزرگ ذخیره نفت و مایعات گازی
 • پایش خوردگی سیستم های حفاظت کاتدی ازطریق سیستم های مخابراتی

 

تحت نظارت وف ایرانی