رفتن به محتوای اصلی
x

کنترل و ناوبری

Level begin
  • طراحی سیستم های کنترل ر بات های زیرآبی ( (ROV
  • طراحی سیستم های کنترل ربات های هوشمند )AUV(
  • اتوماسیون سیستم های پرخطر به کمک انتقال داده ها از راه دور
  • طراحی سیستم ناوبری وسایل بدون سرنشین درزیرآب

تحت نظارت وف ایرانی