رفتن به محتوای اصلی
x

تست سازه های دریایی

Level begin

این آزمون ها با ساخت مدل کوچک شده ای از سازه های دریایی و نصب آن درحوضچه آزمایشگاه آغاز می گردد. سپس توسط موج ساز موجود در آزمایشگاه هیدرودینامیک امواجی با دامنه و پریودهای مختلف ایجاد و اثربرخورد این امواج با مدل سازه دریایی با اندازه گیری دامنه نوسان حرکتی مدل ونیز نیروهای وارد برآن بررسی می گردد. نتایج این آزمون با تعمیم آنها به مدل هایی با ابعاد واقعی جهت طراحی این سازه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

تحت نظارت وف ایرانی