رفتن به محتوای اصلی
x

تست پروانه شناورها

Level begin

 

 

دراین آزمون ها با توجه به ابعاد مدل شناور سطحی ویا زیرسطحی، مدل چک شده ای از پروانه شناورساخته شده و ضمن کشش پروانه رسرعت های مختلف توسط ارابه کشش، درطول یک استخر آب، آن را در دورهای مختف به دوران در آورده و نیروی تراست (نیروی پیشرانش) آن را توسط یک دینامومتر پروانه اندازه گیری کرده و منحنی های تراست و تورک(Torque)    آن را برحسب نسبت پیشروی اندازه گیری کرده و سپس با توجه به روابط هیدرودینامیک موجود این منحنی را به منحنی پروانه درابعاد واقعی تعمیم می دهیم.

 

تحت نظارت وف ایرانی