رفتن به محتوای اصلی
x

بررسی اثرامواج

Level begin

 

دراین آزمون ها امواجی با دامنه و پریودهای مختلف توسط دستگاه موج ساز مستقر در آزمایشگاه ، حوضچه کشش ایجاد می شود و اثر برخورد امواج برحرکت مدل کوچک شده شناور و نیزسازه های دریایی بررسی و مطالعه می گردد و سپس نتایج حاصله به نتایج مورد نظر درمورد شناورهای با ابعاد واقعی تعمیم می یابد.

 

تحت نظارت وف ایرانی