رفتن به محتوای اصلی
x

تست مدل شناورهای سطحی

Level begin

دراین آزمون ها با ساخت مدل هایی از شناور سطحی با ابعاد کوچکتر و کشش آنها توسط یک ارابه کشش ، درطول یک تانک آب، درسرعت های مختلف، نیروهای وارد برمدل توسط یک دینامومتر اندازه گیری می شود. سپس نیروهای بدست آمده برای کشش مدل کوچک شده درسرعت های مختلف با استفاده از تئوری های هیدرودینامیک  )تئوری فرود) و آنالیز ابعادی به نیروهای متناظر برای کشش مدل درابعاد واقعی تبدیل می گردد.  به این آزمون تست مقاومت یاResistance Test  گفته می شود واصولا برای طراحی بدنه شناورها و یا محاسبه قدرت لازم موتورشناورهای سطحی برای حرکت درسرعت های مختلف بکارمی رود.

تحت نظارت وف ایرانی