رفتن به محتوای اصلی
x

تست مدل شناورهای زیر سطحی

Level begin

دراین آزمون ها با ساخت مدل هایی از شناور زیرسطحی با ابعاد کوچکتر و کشش آنها در زوایای حمله مختلف توسط یک ارابه کشش ، درطول یک تانک آب، درسرعت های مختلف، نیروهای وارد برمدل توسط یک دینامومتر اندازه گیری می شود.

تحت نظارت وف ایرانی