رفتن به محتوای اصلی
x

نرم افزار

Level begin
  • طراحی نرم افزارهای نشان دهنده اطلاعات موج نگاری و تحلیل داده های بویه موج نگار
  • طراحی نرم افزارهای نشان دهنده اطلاعات سیستم های هواشناسی ساحلی
  • طراحی بانک اطلاعاتی داده های هواشناسی موج نگاری ، اقیانوس شناسی
  • طراحی نرم افزارنمایش و توزیع داده های شبکه اندازه گیری از طریق وب
  • طراحی نرم افزارعیب یابی سیستم های اندازه گیری وهشدارعلائم مربوطه
  • طراحی و اجرای نرم افزارمانیتورینگ اطلاعات ربات های زیرآبی
  • طراحی و اجرای نرم افزارکنترل ربات های زیرآبی
  • طراحی و اجرای نرم افزار کنترل بازوی مکانیکی درزیرآب

تحت نظارت وف ایرانی