رفتن به محتوای اصلی
x

اختراعات

دستگاه تشخيص زمان آبياري متصل به تلفن همراه

دستگاه تشخيص زمان آبياري متصل به تلفن همراه

كنترل هوك دكل حفاري

كنترل هوك دكل حفاري

حفاظت خوردگي رايزرهاي نفت و گاز درناحيه پاشش آب به روش كامپوزيت پليمري و روكش كاري فلزي

حفاظت خوردگي رايزرهاي نفت و گاز درناحيه پاشش آب به روش كامپوزيت پليمري و روكش كاري فلزي

ربات بازرس خطوط انتقال قدرت

ربات بازرس خطوط انتقال قدرت

بازوي مكانيكي زيرآبي جهت نصب برروي ارابه كشش آزمايشگاه هيدروديناميك

بازوي مكانيكي زيرآبي جهت نصب برروي ارابه كشش آزمايشگاه هيدروديناميك

محفظه فشاراتوماتيك با درب سريع بازشونده

محفظه فشاراتوماتيك با درب سريع بازشونده

تحت نظارت وف ایرانی