تماس با ما

اصفهان-دانشگاه صنعتی اصفهان- پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیردریا
کد پستی : 83111-84156 - صندوق پستی : 134
تلفن:33912515   33912519    - 031
نمابر: 33912518 - 031
پست الکترونیکی: subseard@cc.iut.ac.ir
وب :http://subseard.iut.ac.ir

تحت نظارت وف ایرانی