رفتن به محتوای اصلی
x

دوره آموزشی" تشریح الزامات استاندارد ISO/IEC 17025: 2017 ، تضمین کیفیت و عدم قطعیت"

این دوره آموزشی برای ارتقای صلاحیت  آزمون های واسنجی آزمایشگاه اندازه گیری مشخصه های دریایی پژوهشکده علوم و فناوری زیر دریا برگزار شد.

این دوره آموزشی شامل بخش های زیر بوده ا ست :

1- دوره آموزشی تشریح الزامات استاندارد ISO/IEC 17027 : 2017

2- دوره آموزشی تضمین کیفیت

3- دوره آموزشی تعیین عدم قطعیت

تحت نظارت وف ایرانی