محمد سکاک
کارشناس مهندسی الکترونیک
کارشناس مهندسی الکترونیک
تلفن:
33912264 31 98+
مریم محمدرحیم نیا
مسئول دفتر
مسئول دفتر
تلفن:
33912515 31 98+
مریم مومنی ورنوسفادرانی
حسابدار
حسابدار
حسابداری
تلفن:
33912262 31 98+
حسنعلی قدیری
کارشناس مهندسی مکانیک
کارشناس مهندسی مکانیک
کاربا دستگاه های فرزو تراش
تلفن:
33912263 31 98+
احسان پیرهادی
کارشناس مهندسی مکانیک
کارشناس مهندسی مکانیک
طراحی و ساخت رباتهای بازرس زیر آب (ROV) ، رباتهای هوشمند (AUV) ، بویه های مهار ، دوربینهای زیر آبی ، طراحی سیستمهای آب بندی برای فشارهای مختلف طراحی ، ساخت و بازرسی مخازن تحت فشار، بازرسی جوش(VT.RT.MT.PT)
تلفن:
33912516 31 98+
ندا اسدی خواه
متصدی امور دفتری
متصدی امور دفتری
تلفن:
33912519 31 98+
امیرمستشفی
کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
طر اح و مجری ساخت تجهیزات، مدیریت برساخت تجهیزات مکانیکی و پروسه های تولید صنعتی
تلفن:
33912259 31 98+
احسان امین الرعایایی
کارشناس مهندسی الکترونیک
کارشناس مهندسی الکترونیک
تلفن:
33912264 31 98+
مصطفی رضائی حق
کارشناس مهندسی مکانیک
کارشناس مهندسی مکانیک
طراحی، نقشه کشی ، ساخت و تولید
تلفن:
33912270 31 98 +
رسول مزروعی
تکنسین ماشین ابزار
تکنسین ماشین ابزار
کاربا دستگاه های فرزو تراش
تلفن:
33912263 31 98 +
مصطفی اسماعیلیان
کارشناس مهندسی الکترونیک
کارشناس مهندسی الکترونیک
تلفن:
33912272 31 98 +