محمدرضاماه نجف آبادي
تلفن:
حسن جوادی
عضوهیئت علمی
مربی
عضوهیئت علمی
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع -برنامه ریزی سیستمها- گرایش تحقیق
تلفن:
33912258 31 98+
مجتبی مدح خوان
عضوهیئت علمی
مربی
عضوهیئت علمی
کارشناس ارشد مهندسی برق-قئرت
تلفن: