شهریارمنصورزاده
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: دکترای مهندسی مکانیک
تلفن: 33912269 31 98+
شماره اتاق: 12