احمد رضا زمانی فروشانی
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: دکترای مهندسی مکانیک-هیدرودینامیک، سیستم های اندازه گیری موج،
تلفن: 33912261 31 98+
شماره اتاق: 1