سعید شعبانی
مرتبه علمی: مربی
تخصص: کارشناسی ارشد مهندسی سازه- حلیل سینماتیکی پی های شمعی دربرابر بارهای تصادفی زلزله، شبیه سازی و حل معادلات میدان پدیده خوردگی گالوانیکی سازه های دریایی، حلیل آماری امواج ناشی از باد با استفاده از مدل شبکه عصبی
تلفن: 33912257 31 98+
شماره اتاق: 6