امیرمستشفی
تخصص: طر اح و مجری ساخت تجهیزات، مدیریت برساخت تجهیزات مکانیکی و پروسه های تولید صنعتی
تلفن: 33912259 31 98+
شماره اتاق: 23