محمدعلی بدری
مرتبه علمی: دانشیار
تخصص: دکترای مهندسی مکانیک- زمینه های تحقیقاتی : دینامیک سیالات محاسباتی، مدلسازی آلودگیهای زیست محیطی، مدلسازی هیدرودینامیکی وسایل متحرک زیرآبی، مدلسازی حرکت لکه های نفتی، کنترل پروژه و انرژی های تجدید ناپذیر
تلفن: 33912271 31 98+
شماره اتاق: 11