امیرصمدی فروشانی
مرتبه علمی: مربی
تخصص: مهندسی برق