عباس آقاجانی کوپائی
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: دکترای مهندسی مواد- زمینه های تحقیقاتی : خوردگی
تلفن: 33912260 31 98+