رسول مزروعی
تخصص: کاربا دستگاه های فرزو تراش
تلفن: 33912263 31 98 +