کارمندان پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیردریا

نام و نام خانوادگی: ندا اسدی خواه
سمت: مسئول دفتر
شماره تماس: 2519 3391 31 98 +
نام و نام خانوادگی: مصطفی اسماعیلیان
سمت: کارشناس مهندسی الکترونیک
شماره تماس: 2272 3391 31 98 +
نام و نام خانوادگی: احسان امين الرعايايي
سمت: كارشناس مهندسی الكترونيك
شماره تماس: 2264 3391 31 98 +
نام و نام خانوادگی: احسان پیرهادی
سمت: کارشناس مهندسی مکانیک
شماره تماس: 2516 3391 31 98 +
نام و نام خانوادگی: مصطفی رضایی حق
سمت: تکنسین نقشه کش صنعتی
شماره تماس: 2517 3391 31 98 +
نام و نام خانوادگی: محمد سکاک
سمت: کارشناس مهندسی الکترونیک
شماره تماس: 33912264 31 98 +
نام و نام خانوادگی: حسنعلی قدیری
سمت: کارشناس مهندسی مکانیک و مسئول کارگاه ساخت
شماره تماس: 2263 3391 31 98 +
نام و نام خانوادگی: مریم محمد رحیم نیا
سمت: مسئول دفتر
شماره تماس: 2515 3391 31 98 +
نام و نام خانوادگی: رسول مزروعی
سمت: تکنسین مکانیک
شماره تماس: 33912263 31 98 +
نام و نام خانوادگی: فرشاد منصوری
سمت: کارشناس
شماره تماس: 2539 3391 31 98 +
نام و نام خانوادگی: مریم مومنی ورنوسفادرانی
سمت: کارشناس حسابداری
شماره تماس: 2262 3391 31 98 +
نام و نام خانوادگی: پروین زکی پور
سمت: کارشناس امورپژوهشی و مسئول شبکه
پست الکترونیکی: zakipour92@gmail.com
شماره تماس: 33912266 31 98 +

تحت نظارت وف ایرانی