اعضای هیات رئیسه پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیردریا

نام و نام خانوادگی: احمدرضا زمانی فروشانی
سمت: رئیس پژوهشکده و عضو هیئت علمی
پست الکترونیکی: arzamani@cc.iut.ac.ir
وب سایت: http://zamani.iut.ac.ir
شماره تماس: 2261 3391 31 98 +
نام و نام خانوادگی: سعید شعبانی
سمت: مدیرگروه پژوهشی سازه و مواد، مدیرپشتیبانی اجرایی و عضو هیئت علمی
پست الکترونیکی: sshabani@cc.iut.ac.ir
وب سایت: http://shabani.iut.ac.ir
شماره تماس: 2257 3391 98+
نام و نام خانوادگی: سیدفرزادبحرینیان
سمت: معاون پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیردریا ، مدیرگروه پژوهشی برق و ناوبری و عضوهیئت علمی
پست الکترونیکی: f.bahr@cc.iut.ac.ir
شماره تماس: 33912273 31 98+
نام و نام خانوادگی: شهريارمنصورزاده
سمت: مدیر گروه پژوهشی هیدرودینامیک و عضوهيئت علمي
پست الکترونیکی: shahriar@cc.iut.ac.ir
شماره تماس: 2269 3391 31 98 +

تحت نظارت وف ایرانی