اعضای هیات علمی پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیردریا

نام و نام خانوادگی: عباس آقاجاني کوپایی
سمت: عضو هیات علمی
پست الکترونیکی: aghajani@cc.iut.ac.ir
وب سایت: http://aghajani.iut.ac.ir
شماره تماس: 33912260 31 98 +
نام و نام خانوادگی: محمد علی بدری
سمت: عضو هیئت علمی
پست الکترونیکی: malbdr@cc.iut.ac.ir
وب سایت: http://badri.iut.ac.ir
شماره تماس: 2271 3391 31 98 +
نام و نام خانوادگی: حسن جوادی
سمت: عضوهيئت علمي
پست الکترونیکی: javadi@cc.iut.ac.ir
وب سایت: http://javadi.iut.ac.ir
شماره تماس: 2258 3391 31 98 +
نام و نام خانوادگی: احمدرضا زمانی فروشانی
سمت: رئیس پژوهشکده و عضو هیئت علمی
پست الکترونیکی: arzamani@cc.iut.ac.ir
وب سایت: http://zamani.iut.ac.ir
شماره تماس: 2261 3391 31 98 +
نام و نام خانوادگی: سعید شعبانی
سمت: مدیرگروه پژوهشی سازه و مواد، مدیرپشتیبانی اجرایی و عضو هیئت علمی
پست الکترونیکی: sshabani@cc.iut.ac.ir
وب سایت: http://shabani.iut.ac.ir
شماره تماس: 2257 3391 98+
نام و نام خانوادگی: مهدی شیرانی
سمت: عضو هیئت علمی
پست الکترونیکی: shirani@cc.iut.ac.ir
شماره تماس: 33912516 31 98 +
نام و نام خانوادگی: امیر صمدی فروشانی
سمت: عضو هیئت علمی
پست الکترونیکی: samadi@cc.iut.ac.ir
وب سایت: http://samadi.iut.ac.ir
نام و نام خانوادگی: مجتبي مدح خوان
سمت: عضوهيئت علمي
پست الکترونیکی: mojmad@cc.iut.ac.ir
وب سایت: http://mojmad.iut.ac.ir
شماره تماس: 33912270 31 98 +
نام و نام خانوادگی: شهريارمنصورزاده
سمت: مدیر گروه پژوهشی هیدرودینامیک و عضوهيئت علمي
پست الکترونیکی: shahriar@cc.iut.ac.ir
شماره تماس: 2269 3391 31 98 +
نام و نام خانوادگی: مهدي لوئي پور
سمت: معاون پژوهشكده و عضو هیئت علمی
پست الکترونیکی: loueipour@cc.iut.ac.ir
شماره تماس: 33912274 31 98 +
نام و نام خانوادگی: مصطفی نوربخش
سمت: عضو هیئت علمی
پست الکترونیکی: mostafanoorbakhsh@cc.iut.ac.ir
شماره تماس: 2275 3391 31 98 +
نام و نام خانوادگی: سیدفرزادبحرینیان
سمت: مدیرگروه پژوهشی برق و ناوبری و عضوهیئت علمی
پست الکترونیکی: f.bahr@cc.iut.ac.ir
شماره تماس: 33912273 31 98+

تحت نظارت وف بومی