يكي ازروش­هاي متداول براي ارزيابي سريع نفوذپذيري بتن در برابر يون كلرروش RCPT  می  باشد. اين روش بر اساس استانداردASTM C1202   یا AASHTO T277 بوده ودرحال حاضر به عنوان يكي از روش­هاي كنترل كيفي بتن درمدارك فني كشور مطرح مي­باشد. از دلايل مهم كاربرد گسترده روش RCPT  زمان كوتاه لازم براي انجام اين آزمايش مي­باشد. در اين آزمايش مقداركل جريان عبوري از يك نمونه اشباع شده بتن تحت ولتاژ 60 ولت در طي مدت 6 ساعت اندازه­ گيري مي­شود. براي اطمينان از اشباع بودن تمامي نمونه ها طبق استاندارد در محفظه خلاءmmHg1   قرار داده مي­شوند.

 

 

 

 

 

 

آزمون اندازه گيري مقاومت ويژه بتن

مقاومت ويژه يکي از خواص  فيزيکي مهم بتن مي­باشد. اين ويژگي درارتباط  با ساير خواص بتن نظيرميزان اشباع از آب، مقاومت به نفوذ کلريد و سرعت خوردگي مي­باشد. اندازه­ گيري مقاومت ويژه بتن ابزارمناسبي براي پايش ساير خواص آن مي­باشد. نمونه مورد آزمايش به شکل مکعب ويا استوانه است. با اعمال ولتاژ واندازه گيري جريان عبوري مقاومت  ويژه بتن از طريق روابط مربوطه محاسبه مي­شود.