مهدي لوئي پور
عضو هيئت علمي
عضو هيئت علمي
دكتراي مهندسي مكانيك طراحي كاربردي، وسايل بدون سرنشين AUVs, UUVs ، ROVs - رباتيك و بازوهاي زيرآبي ، شبيه سازها و فضاي مجازي عملكرد شناورهاي دريايي، هدايت، ناوبري و كنترل، تثبيت موقعيت ديناميكي شناورها، فيلترها و مشاهده گرهاي غيرخطي
تلفن:
33912274 31 98 +
شهریارمنصورزاده
مدیرگروه پژوهشی هیدرودینامیک- عضوهیئت علمی
مدیرگروه پژوهشی هیدرودینامیک- عضوهیئت علمی
دکترای مهندسی مکانیک
تلفن:
33912269 31 98+
احمد رضا زمانی فروشانی
عضوهیئت علمی
عضوهیئت علمی
دکترای مهندسی مکانیک-هیدرودینامیک، سیستم های اندازه گیری موج،
تلفن:
33912261 31 98+
سعید شعبانی
عضوهیئت علمی
عضوهیئت علمی
کارشناسی ارشد مهندسی سازه- حلیل سینماتیکی پی های شمعی دربرابر بارهای تصادفی زلزله، شبیه سازی و حل معادلات میدان پدیده خوردگی گالوانیکی سازه های دریایی، حلیل آماری امواج ناشی از باد با استفاده از مدل شبکه عصبی
تلفن:
33912257 31 98+
سید مصطفی نوربخش
عضوهیئت علمی
عضوهیئت علمی
دکترای مهندسی برق- مخابرات - سیستم - زمینه های تحقیقاتی : پردازش سیگنال، سیستم های مخابراتی (لایه فیزیکی)، سیگنالینگ طیف گسترده، کدینگ کانال
تلفن:
33912275 31 98+
امیرصمدی فروشانی
عضوهیئت علمی
عضوهیئت علمی
مهندسی برق
تلفن:
عباس آقاجانی کوپائی
مدير گروه پ‍وهشي سازه و مواد - عضوهیئت علمی
مدير گروه پ‍وهشي سازه و مواد - عضوهیئت علمی
دکترای مهندسی مواد- زمینه های تحقیقاتی : خوردگی
تلفن:
33912260 31 98+
سید فرزاد بحرینیان
مدیرگروه پژوهشی برق و ناوبری ، عضوهیئت علمی
مدیرگروه پژوهشی برق و ناوبری ، عضوهیئت علمی
دکترای هوش مصنوعی و رباتیک
تلفن:
33912273 31 98+