عباس آقاجانی کوپائی
مدیرگروه پژوهشی سازه و مواد- عضو هیئت علمی
استادیار
مدیرگروه پژوهشی سازه و مواد- عضو هیئت علمی
دکترای مهندسی مواد- خوردگی
تلفن:
33912260 31 98 +
غلامعلي رئيسي اردلي
رئيس پژوهشكده علوم و فناوري زيردريا و عضو هيئت علمي
دانشیار
رئيس پژوهشكده علوم و فناوري زيردريا و عضو هيئت علمي
سيستم هاي كيفيت آمار و احتمال- قابليت اعتماد و بهره وري
تلفن:
33912261 31 98 +
مهدي لوئي پور
معاون پژوهشكده علوم و فناوري زيردريا- عضو هيئت علمي
استادیار
معاون پژوهشكده علوم و فناوري زيردريا- عضو هيئت علمي
دكتراي مهندسي مكانيك طراحي كاربردي، وسايل بدون سرنشين AUVs, UUVs ، ROVs - رباتيك و بازوهاي زيرآبي ، شبيه سازها و فضاي مجازي عملكرد شناورهاي دريايي، هدايت، ناوبري و كنترل، تثبيت موقعيت ديناميكي شناورها، فيلترها و مشاهده گرهاي غيرخطي
تلفن:
33912274 31 98 +
سيد فرزادبحرينيان
مديرگروه پژوهشي برق و ناوبري - عضو هيئت علمي
استادیار
مديرگروه پژوهشي برق و ناوبري - عضو هيئت علمي
تلفن:
33912273 - 31 98 +
شهریارمنصورزاده
مدیرگروه پژوهشی هیدرودینامیک- عضوهیئت علمی
استادیار
مدیرگروه پژوهشی هیدرودینامیک- عضوهیئت علمی
دکترای مهندسی مکانیک
تلفن:
33912269 31 98+