محمد نويد مقيم
رئيس پژوهشكده علوم و فناوري زيردريا- عضوهیئت علمی
دانشیار
رئيس پژوهشكده علوم و فناوري زيردريا- عضوهیئت علمی
مهندسي سواحل، هيدروليك دريايي، هيدروليك، سازه هاي هيدروليكي
تلفن:
+98 31 33912260
محمدعلی بدری
معاون پژوهشکده علوم و فناوری زیردریا - عضوهیئت علمی
دانشیار
معاون پژوهشکده علوم و فناوری زیردریا - عضوهیئت علمی
دکترای مهندسی مکانیک- زمینه های تحقیقاتی : دینامیک سیالات محاسباتی، مدلسازی آلودگیهای زیست محیطی، مدلسازی هیدرودینامیکی وسایل متحرک زیرآبی، مدلسازی حرکت لکه های نفتی، کنترل پروژه و انرژی های تجدید ناپذیر
تلفن:
33912271 31 98+
عباس آقاجانی کوپائی
مدیرگروه پژوهشی سازه و مواد- عضو هیئت علمی
استادیار
مدیرگروه پژوهشی سازه و مواد- عضو هیئت علمی
دکترای مهندسی مواد- خوردگی
تلفن:
33912260 31 98 +
سيد فرزادبحرينيان
مديرگروه پژوهشي برق و ناوبري - عضو هيئت علمي
استادیار
مديرگروه پژوهشي برق و ناوبري - عضو هيئت علمي
تلفن:
33912273 - 31 98 +
شهریارمنصورزاده
مدیرگروه پژوهشی هیدرودینامیک- عضوهیئت علمی
استادیار
مدیرگروه پژوهشی هیدرودینامیک- عضوهیئت علمی
دکترای مهندسی مکانیک
تلفن:
33912269 31 98+