سازه

 • تحلیل دینامیکی سازه های دریایی ثابت و شناور عمیق با استفاده از نرم افزارهای مراکز معتبردریایی
 • طراحی مهندسی سازه های دریایی ثابت و شناور براساس ضوابط و قواعد موسسات رده بندی دریایی
 • طراحی و ساخت بویه های مهارکشتی (Mooring Buoys)
 • تحلیل تنش و طراحی سازه ای بدنه زیردریایی، بویه، ROV، AUVبراساس ضوابط استاندارد موسسات رده بندی دریایی
 • طراحی مهندسی و تحلیل تنش اتاقک های مشاهده و جوشکاری درزیرآب
 • طراحی و اجرای سیستم های پایش و وضعیت سلامت سازه ای و عیب یابی سازه های دریایی ثابت و شناور(Structural Health Monitoring)
 • پیش بینی عمرمفید باقیمانده سازه های دریایی آسیب دیده براساس شناسایی هویت دینامیکی سیستم و انجام آزمونهای ارتعاشی
 • یشنهادو تدوین استاندارد ملی طراحی وساخت بویه های دریایی
 • تحلیل و طراحی خط مهار سازه های دریایی درآبهای عمیق
 • شبیه سازی نرم افزاری پدیده الکتروشیمیایی خوردگی به منظورطراحی سیستم های پایش حفاظت خوردگی سازه های دریایی
 • تحقیق و ارائه فناوریهای نوین درهوشمند سازی سازه های دریایی

تحت نظارت وف ایرانی