خوردگی

يكي از روش­هاي متداول براي ارزيابي سريع نفوذپذيري بتن در برابر يون كلر روش RCPT مي­باشد. این روش بر اساس استاندارد ASTM C1202  يا  AASHTO T277 بوده و در حال حاضر به عنوان  یکی از روش­هاي كنترل كيفي بتن در مدارك فني كشور مطرح مي­باشد. از دلايل مهم كاربرد گسترده  روش  RCPT زمان كوتاه لازم براي انجام اين آزمايش مي­باشد. در اين آزمايش  مقدار كل  جريان عبوري  از یک نمونه يك نمونه اشباع شده بتن تحت ولتاژ 60 ولت در طي مدت 6 ساعت اندازه­ گيري مي­شود. براي اطمينان از اشباع بودن تمامي نمونه ها طبق استاندارد در محفظه خلاءmmHg1  قرار داده مي­شوند.

آزمون اندازه گيري مقاومت ويژه بتن :

مقاومت ويژه يکي ازخواص  فيزيکي مهم بتن مي­باشد. اين ويژگي درارتباط با سايرخواص بتن نظيرميزان اشباع ازآب، مقاومت به نفوذ کلريد  و سرعت خوردگي  مي­باشد. اندازه­ گيري  مقاومت  ويژه بتن ابزار مناسبي براي  پايش ساير خواص آن  مي­باشد. نمونه  مورد آزمايش  به  شکل مکعب و يا  استوانه است. با اعمال  ولتاژ و اندازه گيري جريان عبوري مقاومت  ويژه بتن از طريق  روابط مربوطه محاسبه مي­شود

از روش هايي که انطباق مناسبي با نتايج روش­هاي طولاني مدت از خود نشان داده است، روش تسريع شده انتقال يون کلربه داخل بتن(RCMT) مي­باشد.اين روش براساس استاندارد AASHTO TP64  یا NORDTEST BUILD 492 وبه طور کلي مشابه روشRCPT   است، ولي در اين روش ولتاژ اعمال شده به نمونه با توجه به جريان عبوري از نمونه تغيير يافته و حجم محلول نمک در تماس با نمونه به ميزان قابل توجهي افزايش پيدا کرده است. نتيجه آزمايش در اين روش به جاي اندازه گيري جريان عبوري، عمق نفوذ يون کلر به داخل نمونه بتني از راه شکافتن نمونه پس از اتمام آزمايش و پاشش محلول معرف به سطح آن تعيين مي­شود.

تحت نظارت وف ایرانی