آزمایشگاه های تخصصی

1. خوردگی


2. رباتیک


3. اندازه گیری مشخصه های دریایی


4. هنیدروآئرودینامیک و حوضچه کشش

تحت نظارت وف ایرانی