آزمایشگاه الکترونیک پژوهشکده علوم وفناوری زیردریا مجهزبه امکاناتی ازقبیل: