1- گروه پژوهشي برق و ناوبري :

  • طراحی سیستم های کنترل ربات های زیرآب(ROVs)
  • طر احی سیستم های کنترل ربات های هوشمند(AUVs)
  • اتوماسیون سیستم های پرخطر به کمک انتقال داده ها ازراه دور
  • طراحی سیستم ناوبری وسایل بدون سرنشین در زیرآب (بیشتر)