کسب مقام واحد پژوهشی برتر دردانشگاه صنعتی اصفهان - هفته پژوهش سال 1391