محورهای پژوهشی گروه هیدرودینامیک :

 

 

دينامیک:

 • استخراج معادلات حرکت و شبیه سازی رفتاری اجسام غوطه ور
 • تحلیل دینامیکی سیستم های Cable-Body
 • تحلیل دینامیکی بازوهای چندکاره
 • تحلیل دنیامیکی ربات های زیرآب (ROV)
 • تحلیل دینامیکی و حل معادلات حرکت ربات های هوشمند (AUV)

 

هیدرودینامیک :

 • محاسبه ضر ائب هیدرودینامیکی شناوهای دریایی
 • آنالیز داده های موج نگاری
 • تلفیق داده های اندازه گیری درمدل های هیدرودینامیکی نظیرمدل های باد و موج
 • روش های تحلیل ابعادی و تست مدل ها درتانک کشش (Towing Tank)
 • تست تجهیزات تحت فشاردرمحفظه فشار
 • کالیبراسیون جریان سنج های دریایی ازطریق ترولی متحرک و تانک کشش
 • ارزیابی عملکرد و کنترل داده ها بصورت نرم افزاری

 

طراحی :

 • طراحی سیستم های لانچ و وینچ
 • طراحی محفظه های تحت فشار
 • طراحی سیستم های آب بندی تحت فشار
 • طراحی اجزا بازوهای چندکاره درزیرآب با سه یا چهاردرجه آزادی
 • جانمایی و طراحی ربات های زیرآب
 • طراحی بویه های موج نگار
 • طراحی سیستم های مهار درآبهای عمیق
 • طراحی اتاقک های اتمسفریک