آزمايشگاه هيدروآيروديناميك مجهز به كارگاه ساخت مدل شناورها و سازه هاي دريايي است.