درجنگ جهانی دوم با پیشرفت سریع صنعت و صنایع دریایی، سازه ای سنگین دریایی احداث و مورد بهره برداری قرارگرفت. طبیعی است به مرور زمان تعمیرقسمتهای فرسوده یاآسیب دیده، امری لازم و ضروری می نمود. درضمن اینکه انجام عملیات جوشکاری سازه های دریایی و خطوط لوله واقع در اعماق دریاها، عملیاتی دشوار و پرهزینه می باشد.

جوشکاری درزیرآب می تواند به دوصورت خشک ویا تر انجام شود. جوشکاری تربه معنای جوشکاری درزیرآب بوده که درموارد حساس دقت لازم را ندارد و احتیاج به غواصان ورزیده می باشد. روش دیگر انجام عملیات جوشکاری ، استفاده از اتاقک های خشک جوشکاری می باشد. دراین روش که درپژوهشکده علوم و فناوری زیردریا وابسته به دانشگاه صنعتی اصفهان طراحی شده است، اتاقک برروی قسمت آسیب دیده قرارگرفته و پس از تخلیه آب ازدرون اتاقک، جوشکاری درمحیط خشک و پرفشار انجام می گیرد. این اتاقک دارای فک هایی می باشد که برای همراستا نمودن مقطع دو لوله ای (یا اعضایی) که بایستی جوشکاری یا تعمیر شوند، تعبیه شده اند. سیستم تهویه، گازهای مضررا از داخل اتاقک به بیرون هدایت می کند. دراین طرح اتاقک شامل بدنه، تجهیزات روشنایی، مکانیزم آب بندی، سبستم ارتباط با شناور، تعادل و فضاسازی می باشد. هدف از طرح جوشکاری و تعمیر لوله های پلی اتیلن حاوی آب شیرین می باشد و ازآنجا که برای اولین بار درسطح کشور اقدام به طرج چنین وسیله ای می شود، حائز اهمیت وتوجه می باشد و اطلاعات جمع آوری شده و نتایج این طرخ می تواند نقطه شروعی برای انجام طرح های مشابه درصنایع نفت و سایرصنایع دریایی و کلیدی کشور باشد.

پارامترهای اصلی در همه اتاقک های جوشکاری، ابعاد و عمق عملیاتی و توان عملیات آنها می باشد. علاوه بر این،  نیازهای پشتیبانی فراوانی برای عملیات لازم می باشد. از جمله جت آب وقابلیت های نجات اضطراری چه درشناور اصلی و چه درخود اتاقک.

از سیستم های دیگرپشتیبانی می توان به موارد زیراشاره نمود :

  • سیستم حذف گاز سمی CO2
  • لوازم اکسیژن رسانی به اتاقک
  • سیستم های ارتباطی صوتی و تصویری موردنیاز
  • سیستم قدرت و روشنایی اتاقک
  • سیستم اندازه گیری پارامترهای محیطی
  • سیستم تاسیسات و تهویه
  • سیستم اضطراری نجات از غرق اتاقک
  • سیستم هوارسانی اضطراری توسط کپسول و ماسک