طرح كلان ملي پايش و پيش بيني دريايي كشور، اختصاص  به طراحي و اجراي بزرگترين شبكه جمع آوري داده هاي دريايي ايران دارد. اين طرح با حمايت  مالي معاونت علمي و فني رياست جمهوري  وسازمان بنادر و دريا نوردي و توسط پژوهشكده علوم و فناوري زيردريا، به انجام  رسيده است. اجراي چنين طرحي تماما با تكيه برتوان  فني و مهندسي داخلي كشور بوده و درنوع خود مي تواند زمينه سازتحولي شگرف درحوزه هاي مختلف مهندسي دريا و علوم دريايي ايران باشد. شبكه پيش بيني شده براساس مطالعات جامع اداره كل مهندسي سواحل و بنادر طرحي ريزي شده و شامل حداقل يازده  مجموعهاندازه گيري درآبهاي شمالي و جنوبي كشور است. هرمجموعه اندازه گيري از سه ايستگاه آب عميق (بويه موج نگار) ، ايستگاه هواشناسي ساحلي و ايستگاه دريافت داده ها تشكيل شده است.