اين موج ساز از نوع گوه اي بوده و برروي حوضچه اي به ابعاد 2.2×3×108  متر قرارگرفته است. مشخصات کلی این موج ساز بصورت زیر است:

  • نوع موج ساز: گوه اي
  •  حداكثر دامنه موج : 17 سانتيمتر
  •  پریود موج :  0.4 -1.2    ثانيه       
  •  نوع موج :  منظم

جهت مشاهده عملکرد سیستم موج ساز بر روی عکس آن کلیک کنید.

 

تجهيزات موج نگاري :

جهت ثبت مشخصات موج تولیدی در حوضچه کشش آزمایشگاه هیدروآیرودینامیک سیستم موج نگاری استفاده شده است که دارای مشخصات زیر است:

  • هشت عدد حسگر موج نگار (نوع خازنی و مقاومتی)
  • سیستم نگهدارنده حسگرها
  • هشت عدد ترانسدیوسر
  • سیستم داده برداري رايانه اي موج
  • سیستم دوربین و صفحات مدرج
موج

 

 

سیستم جاذب موج

این سیستم جهت جذب انرژی موج تولیدی و جلوگیری از انعکاس آن استفاده میشود و در انتهای حوضچه موج قرار گرفته است. سیستم جاذب موج شامل پنج صفحه متخلخل با درجات تخلخل مختلف است. این صفحات توسط مکانیزمی در طول حوضچه قابلیت جابجایی دارد و زاویه و عمق استغراق صفحات متخلخل آن جهت بهینه کردن راندمان جذب موج قابل تغییر است.