محورهای پژوهشی گروه سازه و مواد :

 

 

سازه :

 • تحلیل دینامیکی سازه های دریایی ثابت و شناور آب عمیق با استفاده ازنرم افزارهای مراکز معتبر دریایی
 • طراحی مهندسی سازه های دریایی ثابت و شناور براسا قواعد و ضوابط موسسات رده بندی دریایی
 • طراحی و ساخت بویه های مهار کشتی (Mooring Buoys)
 • تحلیل تنش و طراحی سازه ای بدنه زیردریایی بویه، ROV و AUV براساس ضوابط استاندارد موسسات رده  بندی دریایی
 • طراحی مهندسی وتحلیل تنش اتاقک های مشاهده و جوشکاری درزیرآب
 • طراحی و اجرای سیستم های پایش وضعیت سلامت سازه ای و عیب یابی سازه های دریایی ثابت و شناور(Strucrural Health Monitoring)
 • پیش بینی عمرمفید باقیمانده سازه های دریایی آسیب دیده براساس شناسایی هویت دینامیکی سیستم و انجام آزمون های ارتعاشی
 • پیشنهاد و تدوین استاندارد ملی طراحی و ساخت بویه های دریایی
 • تحلیل و طراحی خط مهار سازه های دریایی درآبهای عمیق
 • شبیه سازی نرم افزاری پدیده الکتروشیمیایی خوردگی به منظور طراحی سیستم های پایش حفاظت خوردگی سازه های دریایی
 • تحقیق و ارائه فناوری های نوین درهوشمند سازی سازه های دریایی

مواد :

 • اجرای Cladding رایزرهای نفتی در ناحیه پاشش آب
 • ساخت مجموعه پمپ آب شور سکوی نفتی
 • طراحی وساخت Impeller های کامپوزیتی
 • عیب یابی و نحوه جلوگیری از خوردگی درپمپ های مکش آب دریا
 • بازنگری و بهینه سازی سیستم حفاظت درمقابل خوردگی شبکه های توزیع
 • تهیه دستورالعمل های مرتبط با سیستم های حفاظت درمقابل خوردگی شبکه های توزیع
 • بررسی علل تداخل جریان در سیستم های حفاظت کاتدی
 • بررسی علل بروز خوردگی توام با تنش درخطوط لوله انتقال گاز
 • حفاظت کاتدی سازه های بتنی درمحیط آب
 • تهیه دستورالعمل جوشکاری آلومینیم ها دریایی
 • ماینتورینگ سیستم های حفاظت کاتدی دردریا
 • بررسی عیوب خوردگی و شکست در پمپ های تزریق آب دریا به چاههای نفت
 • بررسی حفاظت خوردگی کف مخازن بزرگ ذخیره نفت و مایعات گازی
 • پایش خوردگی سیستم های حفاظت کاتدی ازطریق سیستم های مخابراتی