رونمایی از طراحی و ساخت بویه هوا، آب ، دریانگاردرسیزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر سال 1391