ربات زیرآبی (ROV) مدل کاوش 3 ، یک نوع ROV سبک عملیاتی می باشد که جهت بازرسی های زیرآب طراحی و ساخته شده است. به آب اندازی این ROV توسط جرثقیل شناور امکان پذیراست. درعین حال با توجه به وزن کم آن امکان به آب اندازی توسط نفرات نیزوجود دارد. این ROV دارای امکانات معمول ROV های سبک عملیاتی درجهان می باشد. این سیستم با توجه به نوع قرارگیری تراسترها دارای مانورپدیری خوب و دوربین با کیفیت مناسب جهت فیلمبرداری و بازرسی درزیرآب می باشد. جهت سهولت عملیات درزیرآب ، کنترل اتوماتیک سمت و کنترل اتوماتیک عمق و همینطور Lateral Trim و Forward Trim جهت این وسیله پیش بینی شده است. کابل سیستم از نوع دریایی و دارای وزن حداقل می باشد و تداخل کابل و ROV درحین عملیات بسیارکم است. درطراحی وساخت دیگر سیستم ها نیز با توجه به تجارت قبلی، به عملیاتی بودن، سهولت اپراتوری و ارائه اطلاعات مناسب به اپراتورها توجه شده است.

 

درطراحی این سیستم به بیشترین استفاده از فناوری های داخلی جهت کاهش وابستگی به خارج از کشور توجه گردیده است. با توجه به تجارب و امکانات موجود و همینطور پرسنل متخصص ، امکان پشتیبانی برای تعمیر و نگهداری در حداقل زمان ممکن وجود دارد.