تقدیرجهت شرکت در نمایشگاه فن بازاردستاوردهای فناورانه منتخب 5-3 شهریور1395- منطقه آزاد انزلی